Fumicz, Gertrud, Dr. (FA f Haut- u Geschlechtskrankheiten)